Dance

Regulamin Ogólny / Sprzedaż biletów on-line / Klauzula informacyjna RODO

MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO BEREADY MASTERS CUP 3-4-5.04.2020

I. Turniej jest imprezą tradycyjną, organizowaną wg zasad opracowanych przez PTT . BEREADY MASTERS CUP odbędzie się w dniach 3-4-5 kwietnia 2020 r. w:

MCC Mazurkas Conference
Centre &Hotel

ul. Poznańska 177
05-850 Ożarów Mazowieck
Polska

II. Organizator turnieju:
BeReady SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie

adres:
02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 17/80, info@bereadymasterscup.com

NIP:
9512456498

REGON:
369573365

KRS:
0000720878

III. Celem imprezy jest między innymi:
– umożliwienie polskim i zagranicznym parom tanecznym przedstawienia do oceny własnego warsztatu artystycznego, uzdolnień i umiejętności artystycznych, muzykalności, zdolności ruchowych, opanowania techniki tanecznej, itp.;
– stworzenie polskim i zagranicznym nauczycielom tańca i polskim sędziom możliwości wzięcia udziału w ocenie umiejętności artystycznych par uczestniczących w tym turnieju;
– stworzenie polskim parom ewentualnej możliwości podwyższenia klasy tanecznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w organizacjach tanecznych działających na terenie Polski, jeżeli ten turniej zostanie przez nie zaakceptowany

IV. Turniej jest imprezą międzynarodową , w której mogą brać udział polskie i zagraniczne pary taneczne wszystkich kategorii wiekowych począwszy od dzieci młodszych (do 9 lat), par dorosłych wszystkich kategorii, par pro am ,

V. BEREADY MASTERS CUP jest turniejem otwartym dla wszystkich par. Pary nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Tanecznego mogą zgłaszać swój udział za pomocą strony internetowej www.bereadymasterscup.com

VI. Warunki uczestnictwa w turnieju:
– zgłoszenie udziału pary w turnieju w terminie do 20 marca 2020 r.

– wniesienie akredytacji w kwocie 60,00 zł od pary za 1 styl w klasie H,G,F, od osoby za kombinację

– wniesienie akredytacji w kwocie 80,00 zł od pary za 1 styl w Klasie E,D,C,B,A l
– wniesienie akredytacji w kwocie 100,00 zł od pary za 1 styl w klasie OPEN
– WDC AL SWC kategoria U12,U14,U16,U19 akredytacji w kwocie40 Euro -Para
– WDCAL SWC U21 , Amateur akredytacja w kwocie 50Euro – Para
– Akademickie Mistrzostwa Polski akredytacja w wysokości 160 Pln -para
– Mistrzostwa Polski Mini Formacja akredytacja 400 PLN – Formacja
Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych Latin i Standard 700 PLN – Formacja
Mistrzostwa Polski SHOW akredytacja
Pary ProAM zgodnie z rejestracją ilości tańców dokonaną na stronie www.bereadymasterscup.com

a) poprzez system rejestracji on-line na stronie www.bereadymasterscup.com

VII. Zasady organizacyjne:

1. Pary PTT zostają zarejestrowane zgodnie ze zgłoszeniem, na podstawie dokumentów potwierdzających parę, jej wiek i klasę (najlepiej książeczki startowej).Zagraniczne Pary oraz pary ProAM dokonują rejestracji na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rejestracji online na stronie www.bereadymasterscup.com

2. Turniej zostanie rozegrany:
a. w kombinacji 6-ciu tańców w klasie F kategorii 14-15 lat oraz klasie open kategorii do 9 lat,
b. w kombinacji 8-miu tańców w klasie E kategorii 14-15 lat oraz klasie open kategorii 10-11 lat,
c. w trzech tańcach standardowych i trzech latynoamerykańskich w klasie F kategorii wiekowej pow. 15 lat,
d. w czterech tańcach standardowych i czterech tańcach latynoamerykańskich w klasie E kategorii wiekowej pow. 15 lat,
e. w pozostałych klasach oraz w klasach Open pozostałych kategorii wiekowych w pięciu tańcach standardowych i w pięciu tańcach latynoamerykańskich,
KAŻDY TANIEC POSIADA ODDZIELNE RUNDY ELIMINACYJNE I FINAŁ.PO PIERWSZEJ RUNDZIE ELIMINACYJNEJ NASTĘPUJE RUNDA BARAŻOWA UZUPEŁNIAJĄCA ILOŚĆ PAR W NASTĘPNEJ RUNDZIE.

3. Obowiązuje udział:
-W tańcach standardowych:
a. w klasie F oraz do 9 lat klasie open udział w: walcu angielskim, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
b. w klasie E 14-15 lat, klasie E pow. 15 lat i open 10-11 lat w: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
c. w pozostałych klasach w: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, fokstrocie i quickstepie.
-W tańcach Ameryki Łacińskiej
a. w klasie F oraz do 9 lat klasie open udział w: cha-cha-cha, sambie i jive´ie,
b. w klasie E 14-15 lat, klasie E pow. 15 lat i open 10-11 lat w: cha-cha-cha, sambie, rumbie i jive´ie,
c. w pozostałych klasach w: cha-cha-cha, sambie, rumbie, paso doble i jive´ie.

4. W klasach F, E i D – we wszystkich rundach eliminacyjnych oraz w rundzie finałowej pary tańczą tylko figury zapisane w niżej podanych książkach.
Dla pozostałych klas zostały wytypowane następujące tańce w poszczególnych stylach tanecznych:

kl. S: Walc Angielski – w tańcach standardowych i Cha Cha – w tańcach latynoamerykańskich;
kl. A: Tango– w tańcach standardowych i Samba – w tańcach latynoamerykańskich;
kl. B: Foxtrot – w tańcach standardowych i Rumba – w tańcach latynoamerykańskich.
kl. C: Quickstep – w tańcach standardowych i Paso Doble – w tańcach latynoamerykańskich.

5. Przebieg turnieju wyłoni zwycięzców poszczególnych tańców i stylów. Zdobywcami pucharów zostaną pary, które uzyskają w klasie F 14-15 lat oraz do 9 lat klasie open najlepszą lokatę za 6 tańców, klasie E kategorii 14-15 lat oraz 10-11 klasie open najlepszą lokatę za 8 tańców, klasie F kategorii pow.15 lat najlepszą lokatę za trzy tańce w danym stylu, klasie E kategorii pow.15 lat najlepszą lokatę za cztery tańce w danym stylu zaś w pozostałych klasach najlepszą lokatę za pięć tańców w danym stylu.

6. Para taneczna w swojej klasie nie może opuścić w pierwszej rundzie eliminacyjnej żadnego tańca danego stylu.

7. Na turnieju obowiązują aktualne tempa muzyczne.

9. Opisy figur podstawowych dla wytypowanych tańców, które można wykonać w czasie tego turnieju są zawarte w następujących książkach:
a) Tańce standardowe:
THE BALLROOM TECHNIQUE – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING
TECHNIQUE of BALLROOM DANCING by GUY HOWARD.
THE VIENNESE WALTZ by HARRY SMITH – HAMPSHIRE.
VIENNESE WALTZ TECHNIQUE – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING (ISTD).
b) Tańce Ameryki Łacińskiej:
THE REVISED TECHNIQUE of LATIN AMERICAN DANCING – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING – RUMBA, SAMBA, CHA CHA CHA, JIVE, PASO DOBLE. TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD. SUPLEMENT TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD.

10. W turnieju obowiązują stroje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami PTT i WDC

VIII. Sędziowanie:
1. Liczba sędziów i skład Komisji Sędziowskiej zostanie ustalona przez organizatora. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą także sędziowie
repertuarowi.
2. Sędziowanie odbywa się zgodnie z przepisami sędziowskimi PTT i WDC – w rundach eliminacyjnych poprzez typowanie, w rundach finałowych –
sędziowanie na miejsca.
3. Każdy członek Komisji Sędziowskiej turnieju ma obowiązek składania propozycji dyskwalifikacji tych par, które w danym tańcu przekraczają repertuar taneczny umieszczając przy danej parze w karcie sędziowskiej litery R.
4. O dyskwalifikacji par i ich wycofaniu z dalszych eliminacji w poszczególnych tańcach lub z uczestnictwa w turnieju decyduje Sędzia Główny, na wniosek Sędziego Repertuarowego albo Kierownika Artystycznego turnieju.

IX. Nagrody:
– puchary dla zwycięzców i medale dla pierwszych trzech par;
– nagrody dla zwycięzców ufundowane przez instytucje, szkoły tańca, nauczycieli tańca, osoby prywatne, sponsorów
– dyplomy.

X. Obliczanie wyników:
1. Turniej jest rozgrywany w każdym tańcu osobno, tzn., że pary są oceniane i awansują do kolejnej rundy (łącznie z finałem) w każdym tańcu
osobno.
2. W poszczególnych tańcach miejsca przyznaje się w następujący sposób:
a) w rundach finałowych na podstawie ocen sędziowskich przy użyciu Skating Systemu;
b) w rundach przedfinałowych miejsca przyznaje się na podstawie liczby typowań („krzyżyków”) sędziowskich. Para, która otrzymała więcej typowań zajmuje wyższe miejsce;
c) w danym tańcu pary, które mają tę samą liczbę typowań otrzymują miejsce ex aequo np. 24–27.
3. Miejsca par w kombinacji (kl. F, E, open do 9, open 10-11) albo w stylach oblicza się na podstawie sumy miejsc zajętych przez parę w tańcach danego stylu. Para, która uzyskała mniejszą sumę miejsc z tańców danego stylu zajmuje wyższe miejsce. Pary, które otrzymały tę samą sumę miejsc zajmują miejsca ex aequo w danym stylu.
4. Obliczanie zdobytych punktów odbywa się zgodnie z dotychczasowym systemem skrutacyjnym.
5. W klasach F, E i D oraz w wylosowanych tańcach dla pozostałych klas, gdzie obowiązuje ograniczony repertuar taneczny, obowiązują następujące zasady:
a) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundach przedfinałowych, otrzymuje najpierw ostrzeżenie od sędziego repertuarowego lub sędziego głównego, a następnie, jeżeli się to powtórzy, zostaje zdyskwalifikowana w tym tańcu;
b) w rundzie finałowej para jest dyskwalifikowana bez ostrzeżenia;
c) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundzie finałowej, otrzymuje od sędziego ostanie miejsce w tym finale. Sędzia
Główny przed ujawnieniem wyników może zdecydować powtórzenie tego finału bez udziału tej pary;
d) para, która została zdyskwalifikowana za przekroczenie dozwolonego repertuaru w danym tańcu, otrzymuje ostatnie miejsce w tym tańcu i w rundzie, w której została zdyskwalifikowana. Tak uzyskane miejsce zostanie zaliczone do obliczenia sumy miejsc i wyniku w danym stylu czy kombinacji;
e) dwie lub więcej par, które zostały zdyskwalifikowane za przekraczanie repertuaru otrzymują ex aequo ostatnie średnie miejsce w danym tańcu i rundzie np. 22–24;
Uwaga! Para zdyskwalifikowana w danym tańcu i rundzie zajmuje miejsce niższe niż najsłabsza para w tej rundzie (nawet taka, która nie otrzyma
żadnego typowania).
Uwaga! Dyskwalifikacja za przekroczenie repertuaru dotyczy tylko jednego tańca (chyba, że para w klasie, gdzie jest ograniczony repertuar w pozostałych tańcach nie stosuje się do przyjętych reguł tego turnieju).
Para zdyskwalifikowana może oczywiście rywalizować w pozostałych tańcach oraz uzyskać miejsce i punkty.
f) Para, która nie może kontynuować swojego tańca z powodu kontuzji otrzymuje wynik, który uzyskała do momentu wystąpienia kontuzji np.:
zatańczyła dwa tańce i uległa kontuzji – uzyskuje wynik z tych tańców, a w pozostałych tańcach otrzymuje zero punktów w danej rundzie, a w finale
ostanie miejsce.

XI. Przeklasyfikowania i punkty Premium:
Klasę wyższą otrzymuje 10% startujących par – minimum 3 pary.
w klasach F, E, D, C, B, A – kolejne 30 procent par z całości otrzymuje 1 punkt PREMIUM;

XII. Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga Kierownictwo Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

XIII Sprzedaż biletów on-line

– Obsługa rezerwacji biletów, miejsc przy stolikach oraz opłat
startowych dla tancerzy jest realizowana za pośrednictwem strony www.bereadymasterscup.com
– Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się system Dotpay.
– Organizator turnieju zobowiązuje się, w przypadku dokonania przez kupującego opłaty za pomocą płatności on-line, dostarczyć Kupującemu zakupiony bilet w formie elektronicznej na podany adres email lub umożliwić mu pobranie wygenerowanego biletu ze swojej strony internetowej lub w innej formie po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
W przeciwnym wypadku Organizator zwróci 100% zapłaconej kwoty kupującemu w ciągu 14 dni.
– Dostępne formy płatności to przelew bankowy oraz szybkie formy płatności dla wszystkich banków zintegrowanych z systemem Dotpay.
– Ochrona danych osobowych. W momencie rezerwacji biletów na turniej on-line konieczne jest podanie przez Kupującego jego prawdziwego
Imienia, Nazwiska oraz adresu E-mail. Przekazanie tych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do dokonania zakupu biletu. Przekazane
dane podlegają pełnej ochronie wynikającej z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
– Organizator turnieju będzie administrować danymi, tj. przechowywa
, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład BEREADY MASTERS CUP i z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji
lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach BEREADY MASTERS CUP lub ofertach specjalnych. Organizator deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną
sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.
– Polityka zwrotów. Ze względu na specyfikę rezerwowania konkretnych miejsc na sali, na której odbywać się będzie turniej tańca zwroty nie są akceptowane przez Organizatora. Kupujący zobowiązany jest do podjęcia przemyślanej decyzji co do wyboru miejsca i decyzji o jego wykupieniu.
Organizator dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany miejsca na inne w tej samej cenie lub na miejsce w cenie wyższej od pierwotnie wykupionej po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Zastrzega on sobie jednak prawo do odmowy zamiany miejsca bez podawania przyczyny.
– Polityka reklamacji. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Organizator zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy organizowane przez niego wydarzenie się nie odbędzie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji:
info@bereadymasterscup.com

XV. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych jest BeReady SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Franciszka Klimczaka 17/80, NIP 9512456498, REGON:369573365, KRS: 0000720878
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań BeReady SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Franciszka Klimczaka 17/80, NIP 9512456498, REGON:369573365, KRS: 0000720878 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji BEREADYMASTERSCUP oraz PTT
8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz na stronie www.bereadymasterscup. com
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.

Select your currency
EUR Euro