Dance

Klauzula informacyjna RODO

MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO BEREADY MASTERS CUP 3-4-5.04.2020

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych jest BeReady SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. Franciszka Klimczaka 17/80, NIP 9512456498, REGON:369573365, KRS: 0000720878
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań BeReady SP.ZO.O. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji BEREADYMASTERSCUP oraz PTT
8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz na stronie www.bereadymasterscup. com
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.

New Date BeReadyMastersCup Competition 2021 Zamknij